Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 15/6/2018, tại Hội trường Công ty, số 16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ phần có quyền biểu quyết dự  họp 2.846.945 CP/ 3.000.000 CP, đạt tỉ lệ:  94,90%/ Vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung nghị sự gồm:
     • Báo cáo thường niên 2018 (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018