Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 26/10/2023, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - SPSC, đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 với số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là  2.842.307 CP/ 3.000.000 CP, đạt tỉ lệ:  94,74 % / vốn điều lệ.Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung nghị sự gồm:
- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023.
- Báo cáo thường niên năm 2023 (kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng 2023).
- Báo cáo tài chính SPSC năm 2022 (đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2022.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2022.
- Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán năm 2023.
- Tờ trình về duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới (NK 2022-2026).Đại hội cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026, với kết quả như sau:
- Hội đồng Quản trị:
  + Miễn nhiệm (3 thành viên): ông Đào Duy Hải, ông Nguyễn Đắc Bồng, ông Trần Văn Bình.
  + Bầu bổ sung (3 thành viên): bà Nguyễn Thị Hồng Trang, bà Bùi Thị Phương Hiền, ông Phạm Văn Dũng.
- Ban Kiểm soát:
  + Miễn nhiệm (2 thành viên): bà Hà Kiết Trân, bà Bùi Khánh Ly.
  + Bầu bổ sung (2 thành viên): ông Nguyễn Tấn Phát, bà Trần Thị Kim Hoàng.Sau khi thảo luận các vấn đề nghị sự, Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Tài liệu đính kèm: