Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 29/6/2022, tại Hội trường Công ty, số 16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - SPSC - đã tiến hành họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 với số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là  2.842.507 CP/ 3.000.000 CP, đạt tỉ lệ:  94,75 % / vốn điều lệ.Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung nghị sự gồm:
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.
 • Báo cáo thường niên năm 2022 (kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng 2022).
 • Báo cáo tài chính SPSC năm 2021 (đã được kiểm toán).
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2021.
 • Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2021.
 • Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 và dự toán năm 2022.
 • Tờ trình về việc tạm ngừng hoạt động năm 2023 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Du Lịch (SPSC Tour).
 • Tờ trình về duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2022 của SPSC và Công ty con.
 • Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.
Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026, với kết quả như sau:
 • Hội đồng Quản trị (gồm 5 thành viên): ông Nguyễn Văn Đức, ông Phạm Minh Trung, ông Nguyễn Đắc Bồng, ông Đào Duy Hải, ông Trần Văn Bình. Hội đồng Quản trị nhất trí bầu ông Phạm Minh Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026.
 • Ban Kiểm soát (gồm 3 thành viên): ông Tô Thanh Tùng, bà Bùi Khánh Ly, bà Hà Kiết Trân. Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Hà Kiết Trân làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026.


Sau khi thảo luận các vấn đề nghị sự, Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Tài liệu đính kèm: