Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2009

Thực hiện Nghị quyết số 005/2009/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/12/2009 về việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức năm 2009.
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông như sau:
 
   1. Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông.

   2. Mệnh giá cổ phần:  10.000 đồng/cổ phần.

   3. Mức chi tạm ứng cổ tức năm 2009: 12%/mệnh giá (1.200 đồng/CP).

   4. Phương thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

   5. Ngày chốt danh sách đăng ký cổ đông: ngày 29/12/2009.

   6. Thời gian chi trả cổ tức:  từ ngày 11/01/2010 đến ngày 15/01/2010

   7. Địa điểm chi trả:
  •       Nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.
  •       Địa chỉ số 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.
   8. Thủ tục chi trả:
  • Khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu và Sổ Chứng nhận Sỡ hữu cổ phần.
  • Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
  • Trường hợp cổ đông chưa đến nhận khi Công ty chi trả cổ tức, Công ty sẽ không trả lãi hoặc các chi phí phát sinh liên quan đến khoản cổ tức chưa nhận.

SPSC Trân trọng thông báo.