Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC thông qua các Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông


SPSC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông


VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 
Đại hội đồng cổ đông đã lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng, với:
  • Số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là 96 / 93 cổ đông (trong đó cổ đông Tổng công ty Thương mại Sài Gòn có 4 đại diện vốn nhà nước).
  • Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết bằng hình thức cho ý kiến là  2.807.400 CP/ 3.000.000 CP.
  • Đạt tỉ lệ:  93,58/ Vốn điều lệ.
 
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009, với tỷ lệ tán thành là 90,17% trên tổng số cổ phần biểu quyết được xin ý kiến bằng văn bản (2.705.100/ 3.000.000).
 
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn năm 2008 của ông Lê Minh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành là 93,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết được xin ý kiến bằng văn bản (2.805.100/ 3.000.000).
 
Thông qua việc điều chỉnh tăng tỉ lệ chia cổ tức và quyết định mức chia cổ tức năm 2008, với tỷ lệ tán thành là 93,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết được xin ý kiến bằng văn bản (2.805.100/ 3.000.000).
 
Thông qua Báo cáo Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Năm 2008 và mức chi thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009 , với tỷ lệ tán thành là 93,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết được xin ý kiến bằng văn bản (2.805.100/ 3.000.000)
 
Để biết thêm nội dung chi tiết Nghị quyết 001/2009/NQ-ĐHĐ của SPSC, xin Quý cổ đông vui lòng click vào bên dưới.
 
 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông  
Nghị quyết 001/2009/NQ-ĐHĐ