Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC Tổ chức ĐHĐ Cổ đông thường niên 2017 lần thứ 2

08giờ00, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (Thứ Ba), Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.tổ chức ĐHĐ Cổ đông thường niên 2017 tại Hội trường Công ty. Số cổ đông được triệu tập là 42 (có 3 cổ đông là pháp nhân), tương ứng với 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tuy nhiên, đến 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2017, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã thông báo:
 + Số cổ đông có mặt dự họp: 08 cổ đông 
 + Số cổ đông ủy quyền dự họp: 01 cổ đông
 + Đại diện cho: 890.738 / 3.000.000 Cổ phần
 + Đạt tỉ lệ: 29,69 %/ tổng số CP có quyền biểu quyết.

Ví vậy, Đại hội Cổ đông thường niên - 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn lần thứ nhất chưa đủ điều kiện tiến hành do chưa đảm bảo tỉ lệ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty)

Nay, HĐQT trân trọng thông báo Quý Cổ đông về việc tổ chức ĐHĐ Cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (Đại hội lần thứ 2), cụ thể như sau:

Thành phần tham dự: cổ đông của CTCP Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/12/2017.
Thời gian:     08 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2017 (Thứ Tư)
Địa điểm:     Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn 
                16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

 Nội dung chính của Đại hội được dự kiến như sau:
   +   Báo cáo thường niên năm 2017 (kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017).
   +   Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
   +   Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
   +   Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2016.
   +   Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016; dự toán thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2017.
   +   Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
   + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
   + Một số vấn đề khác (nếu có).

Trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông.