Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (lần 2)

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường Công ty, số 16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (lần 2).

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung nghị sự gồm:
- Báo cáo hoạt động kinh doanh 2016.
- Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2016.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2016.
- Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và dự toán năm 2017.
- Tờ trình KH kinh doanh 2017 và trích quỹ thưởng Ban quản lý/ Điều hành 2017.
- Tờ trình thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết và thông qua các Báo cáo, Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết Đại hội,

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.