Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2109

Ngày 15/5/2019, tại Hội trường Công ty, số 16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung nghị sự gồm:
- Báo cáo thường niên năm 2019 (kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch dự kiến 2019).
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2018.
- Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 và dự toán năm 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2018.
- Tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT SPSC quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết Đại hội,

Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2021.

HĐQT & BKS SPSC nhiệm kỳ 2019 - 2021

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2021

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2021:
- Ông Phạm Minh Trung, Chủ tịch
- Ông Võ Quang Long, Thành viên
- Ông Đào Duy Hải, Thành viên
- Ông Phan Nguyễn Anh Thắng, Thành viên
- Ông Nguyễn Đắc Bồng, Thành viên

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2021:
- Ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban
- Ông Phạm Văn Dũng, Thành viên
- Ông Tô Thanh Tùng, Thành viên

Tài liệu Đại hội đính kèm.
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.