Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức năm 2020

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức năm 2020 như sau:
  • Tỷ lệ chia cổ tức: 15% / mệnh giá cổ phần.
  • Hình thức: bằng tiền.
  • Cổ đông nhận cổ tức theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (mã CK: SPS) nhận cổ tức bằng tiền của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/10/2021.
  • Thời gian chi trả: 12/11/2021.
  • Địa điểm thực hiện:
    +  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở chứng khoán lưu ký.
    +  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. HCM) bắt đầu từ ngày 12/11/2021.