Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày 21/5/2021, tại Hội trường Công ty, số 16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - SPSC - đã tiến hành họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 với số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 2.769.707 CP/ 3.000.000 CP, đạt tỉ lệ: 92,32% / vốn điều lệ.Đại hội đã thông qua chương trình và nội dung nghị sự gồm:
- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.
- Báo cáo thường niên năm 2021 (kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng 2021).
- Báo cáo tài chính SPSC năm 2020 (đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2020.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận và quyết định mức chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 và dự toán năm 2021.
- Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rút lưu ký chứng khoán của Công ty và rút đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên thị trường UPCOM theo đúng qui định hiện hành.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến của các cổ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Tài liệu đính kèm:
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn. (sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2020).