Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Hội nghị Người lao động SPSC năm 2010

Ngày 07 tháng 5 năm 2010, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) đã tổ chức Hội nghị người lao động để tổng kết tình hình kinh doanh năm 2009, bàn biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 và ký kết Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung.

Ông Tạ Thái Mẫn - Tổng giám đốc SPSC - thay mặt Ban điều hành báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009, dự kiến nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2010 của Công ty.
Năm 2009, SPSC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đã thông qua :
  • Tổng doanh thu đạt: 107,779 tỉ đồng   (108% KH).
  • Lợi nhuận trước thuế:            9,130 tỉ đồng   (136% KH).
  • Lợi nhuận sau thuế:          8,667 tỉ đồng   (151% KH).
  • Thu nhập bình quân của  CBNV:           tăng  hơn  5% so  2009. 
  • Thực hiện đúng (hoặc cao hơn) các chế độ chính sách đối người lao động.
Trong Hội nghị ông Tạ Thái Mẫn - đại diện Người sử dụng lao động - đã trả lời và giải thích thỏa đáng tất cả các câu hỏi, kiến nghị do Hội nghị người lao động cấp cở sở đề đạt, góp ý.

Ông Đào Văn Ngoạn - Chủ tịch Công đoàn SPSC, đại diện Người lao động báo cáo trước Hội nghị kết quả hoạt động công đoàn năm 2009, kết quả giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Tổng giám đốc đối với người lao động công ty trong năm 2009 (Tất cả các chính sách và các thỏa thuận trong Thỏa ước lao động tập thể đều được Tổng Giám đốc công ty thực hiện đúng, trong đó trên ½ các chính sách được thực hiện cao hơn quy định).

Ông Tạ Thái Mẫn - đại diện Người sử dụng lao động và  Ông Đào Văn Ngoạn - đại diện Người lao động  ký Thỏa ước lao động tập thể

Ông Tạ Thái Mẫn - đ/d Người sử dụng lao động
và Ông Đào Văn Ngoạn - đ/d Người lao động
ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2010.

Hôi nghị đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ và đoàn kết nhất trí cao, đã biểu quyết nhất trí 100% các báo cáo của Tổng giám đốc, Báo cáo của BCH công đoàn, Báo cáo công khai việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2009, thống nhất bổ sung, sửa đổi một số điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể và đại diện 2 bên đã tiến hành ký kết lại Thỏa ước lao động tập thể mới.Biểu quyết thống nhất tại Hội nghị


Hội nghị cũng phát động phong trào thi đua đợt 2 năm 2010 “Giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010”.

Hội nghị thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBNV SPSC phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 để khẳng định vị trí SPSC là một trong những công ty mạnh trong Satra Group và Thành phố.
Biểu quyết thống nhất tại Hội nghị