Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2007Đại hội cổ đông thường niên của SPSC năm 2007

Ngày 19/04/2007, Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (năm 2007) tại khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

Tham dự cuộc họp thường niên có 76 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 97,47% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Các cổ đông đã nghe những trình bày về các hoạt động của công ty và biểu quyết với sự nhất trí cao để thông qua:
  • Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 và phương hướng hoạt động năm 2007 của công ty;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2006;
  • Chia cổ tức 2006 (9 tháng) và dự kiến chia cổ tức năm 2007;
  • Tờ trình chi phí / thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2006 và dự toán 2007;
  • Bổ sung ngành kinh doanh;
  • Xin giao đất có thu tiền sử dụng đất 4 Bất động sản;
  • Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng (Petro House) tại 259 - Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM;
  • Phương án phát hành thêm cổ phần;
  • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
Với sự nhất trí của toàn thể cổ đông khi biểu quyết những nội dung của chương trình nghị sự, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) đã kết thúc tốt đẹp.

Các cổ đông hài lòng về các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh cũng như tin tưởng ở giá trị mới với bước tiến đầy triển vọng của SPSC trong giai đoạn sắp tới.