Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

ĐHCĐ thường niên CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - SPSC năm 2008

Đại hội cổ đông thường niên 2008 (năm tài chính 2007)
 

Ngày 18 tháng 4 năm 2008, Đại hội cổ đông thường niên 2008 (năm tài chính 2007) CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - SPSC đã được triệu tập hợp lệ tại REX Hotel, 141 - Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua với sự thống nhất cao:

   1. Báo cáo hoạt động năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008.
   2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của SPSC.
   3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2007.
   4. Báo cáo Chi phí thù lao HĐQT và BKS 2007.
   5. Chấp thuận tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn của CTCP DVDK Sài Gòn.
   6. Chấp thuận tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng (Petro House) tại 259 – Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM.
   7. Chấp thuận tiếp tục triển khai thủ tục xin giao đất có thu tiền sử dụng đất 3 bất động sản của Công ty gồm: - 20 Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 5 - 223 Bến Bình Đông, Quận 8 - 252 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5.
   8. Chấp thuận chủ trương thành lập pháp nhân mới hoạt động dịch vụ du lịch (từ Trung tâm Du lịch Dầu khí Sài Gòn – SPSC Tour).
   9. Chấp thuận chủ trương thành lập pháp nhân mới hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động (từ Trung tâm Xuất khẩu Lao động SPSC - SOVEC).


Toàn văn Nghị Quyết chung của Đại hội cổ đông thường niên 2008 (năm tài chính 2007) CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - SPSC có thể download bên dưới.

 Nghị quyết Đại hội cổ đông CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn