Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Tóm tắt đợt phát hành cổ phiếu lần đầu của Công ty Dịch vụ Dầu khí Saigon

Tóm tắt đợt phát hành

Ngày 05 tháng 10 năm 2005 UBND TP Hồ Chí Minh có QĐ số 5134/QĐ-UBND phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ Dầu khí Saigon thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Saigon.

Cơ cấu vốn cổ phần lần đầu của công ty dự kiến như sau :

Chỉ tiêu

Giá trị

Tỷ lệ

Vốn điều lệ dự kiến

30.000.000.000 đồng

Cổ phần dự kiến

3.000.000 cổ phần

100.00%

Nhà nước

1.530.000 cổ phần

51.00%

CBCNV Công ty

96.400 cổ phần

3.21%

Nhà đầu tư chiến lược

00 cổ phần

0.00%

Bán ra bên ngoài

1.373.600 cổ phần

45.79%Loại cổ phần :

 Cổ phần phổ thông

Số lượng dự kiến :

 1.373.600 cổ phần

Mệnh giá :

 10.000 đồng/cp (Mười nghìn đồng)

Giá khởi điểm :

 10.200 đồng/cp (Mười nghìn hai trăm đồng)

Thời gian đăng ký :

 24/10/2005 đến 04/11/2005

Đấu giá :

 11/11/2005

Thời gian nộp tiền :

 14/11/2005 đến 02/12/2005

Thời gian trả tiền cọc :

 14/11/2005 đến 18/11/2005